<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: 17px;">peace<br /><br />------------ Původn&iacute; zpr&aacute;va ------------<br /><strong>Od:</strong>&nbsp;Iuridicum Remedium &lt;newsletter@iure.org&gt;<br /><strong>Komu:</strong>&nbsp;&lt;harvie@email.cz&gt;,&nbsp;<br /><strong>Kopie:</strong>&nbsp;<br /><strong>Předmět:</strong>&nbsp;Newsletter Big brother awards 5/2010 &ndash; 8/2010<br /><strong>Datum:</strong>&nbsp;20.8.2010 13:13:30<br />---------------------------------------------<br /></span></p>
<table class="backgroundTable" style="background-color: #6e6e6e; width: 100%;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="contentTable" style="margin-top: 10px; width: 600px; border: 0px none #000000;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 600px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="headerTop" style="background-color: #eeeeee; border-top-width: 0px; border-top-style: none; border-top-color: #000000; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: none; border-bottom-color: #ffffff; text-align: center; padding: 0px;" align="right">
<div class="adminText" style="font-size: 10px; color: #663300; line-height: 20px; font-family: Verdana; text-decoration: none;">Nezobrazuje se V&aacute;m email korektně?&nbsp;<a class="adminText" style="color: #663300; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: 20px; font-family: Verdana;" href="http://us1.campaign-archive.com/?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=08e23dc61d&amp;e=e01ae6d915">Prohl&eacute;dněte si ho ve sv&eacute;m prohl&iacute;žeči.</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="headerBar" style="background-color: #ffffff; border-top-width: 0px; border-top-style: none; border-top-color: #333333; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: none; border-bottom-color: #ffffff; padding: 0px;">
<div class="headerBarText" style="color: #333333; font-size: 30px; font-family: Verdana; font-weight: normal; text-align: left;">
<div style="text-align: left;"><img style="padding: 0px; margin: 0px;" src="http://gallery.mailchimp.com/c14b702fc828f227121d30153/images/Iuridicum_Remedium_.jpg" border="0" alt="" width="600" height="150" /></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="bodyTable" style="width: 600px;" cellspacing="0" cellpadding="20">
<tbody>
<tr>
<td class="defaultText" style="font-size: 12px; color: #333333; line-height: 18px; font-family: Arial; background-color: #ffffff; padding: 20px; border: 0px none #ffffff;" align="left" valign="top"><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Nominujte sl&iacute;dily na Big Brother Awards 2010!</strong></span><br />&nbsp;<br />Až do konce z&aacute;ř&iacute; můžete st&aacute;le nominovat naru&scaron;itele soukrom&iacute; na anticeny Big Brother Awards v&nbsp;kategori&iacute;ch: Dlouhodob&eacute; poru&scaron;ov&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho soukrom&iacute; (pro soukrom&eacute; firmy nebo st&aacute;tn&iacute; instituce), Největ&scaron;&iacute; firemn&iacute; sl&iacute;dil (pro komerčn&iacute; firmy), Největ&scaron;&iacute; &uacute;ředn&iacute; sl&iacute;dil (pro st&aacute;tn&iacute; instituce), Nebezpečn&aacute; nov&aacute; technologie, Pr&aacute;vn&iacute; norma Velk&eacute;ho bratra, Sl&iacute;dil mezi n&aacute;rody, V&yacute;rok Velk&eacute;ho bratra, Kladn&aacute; cena: Oceněn&iacute; za ochranu soukrom&iacute;.<br />Nominaci můžete vložit do formul&aacute;ře zde:&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=522e51b753&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/node/add/nominace-bba-2010</a><br />Aktu&aacute;ln&iacute; nominace najdete tady:&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=2a5af2b27c&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/nominace_bba_2010_-_seznam</a><br />&nbsp;<br />Z navržen&yacute;ch kandid&aacute;tů vybere v&yacute;herce porota složen&aacute; z odborn&iacute;ků na nov&eacute; technologie, pr&aacute;vn&iacute;ků, obr&aacute;nců lidsk&yacute;ch pr&aacute;v a novin&aacute;řů. Složen&iacute; leto&scaron;n&iacute; poroty zveřejn&iacute;me koncem z&aacute;ř&iacute; spolu s&nbsp;uzavřen&iacute;m nominac&iacute;.<br />&nbsp;<br /><strong>Slavnostn&iacute; vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; Big Brother Awards 2010 proběhne 10. listopadu 2010 v&nbsp;prostor&aacute;ch kina BIO OKO,&nbsp;</strong>Franti&scaron;ka Kř&iacute;žka 460/15, Praha 7<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Sledujte IuRe aktu&aacute;lně na soci&aacute;ln&iacute;ch s&iacute;t&iacute;ch!</strong></span><br />&nbsp;<br />Na Facebooku na str&aacute;nce Ceny velk&eacute;ho bratra ČR a Twitteru pod nickem iure_cz<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Zpr&aacute;vy z&nbsp;programu Lidsk&aacute; pr&aacute;va a technologie</strong></span><br />&nbsp;<br />Sled ud&aacute;lost&iacute; v&nbsp;kampani IuRe za anonymn&iacute; nediskriminačn&iacute; Opencard od nejnověj&scaron;&iacute; po nejstar&scaron;&iacute;<br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Opencard &ndash; radn&iacute; nedodržuje stanoven&eacute; &uacute;koly ani z&aacute;kon</strong></span><br />19. 8. 2010<br />&nbsp;<br />Magistr&aacute;t hl. m. Prahy opět nepln&iacute; sliby kolem Opencard. Ačkoliv v červenci schv&aacute;lil z&aacute;měr zav&eacute;st nov&yacute; typ karty Opencard bez uchov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů, m&iacute;sto studie proveditelnosti nov&eacute;ho druhu karty schv&aacute;lila Rada hl. m. Prahy&nbsp; 17. 8. smlouvu o utajov&aacute;n&iacute; informac&iacute; o integraci Opencard a In-karty. Nam&iacute;sto slibovan&eacute;ho nov&eacute;ho druhu karty jsme se tak dočkali dal&scaron;&iacute;ho utajov&aacute;n&iacute; informac&iacute; o tom, jak je nakl&aacute;d&aacute;no s osobn&iacute;mi &uacute;daji občanů.<br />&nbsp;<br />Cel&aacute; zpr&aacute;va: http://www.slidilove.cz/content/opencard-%E2%80%93-radni-nedodrzuje-stanovene-ukoly-ani-zakon<br /><br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Fotka a jm&eacute;no: konečně opencard bez zbytečn&yacute;ch osobn&iacute;ch &uacute;dajů?&nbsp;</strong></span><br />&nbsp;<br />Pražan&eacute; přece jen možn&aacute; budou moci cestovat MHD na opencard, aniž by museli odevzdat sv&eacute; osobn&iacute; &uacute;daje nebo si museli za soukrom&iacute; připl&aacute;cet. Rada hl. m. Prahy včera přijala n&aacute;vrh na zaveden&iacute; nov&eacute;ho typu opencard bez zpracov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů. Radn&iacute; tak konečně vysly&scaron;eli apely ochr&aacute;nců soukrom&iacute;, kteř&iacute; se dlouhodobě dožaduj&iacute; karty bez zpracov&aacute;n&iacute; &uacute;dajů. Rada hl. m Prahy na sv&eacute;m zased&aacute;n&iacute; 13. července souhlasila se z&aacute;měrem radn&iacute;ho Milana Richtera zav&eacute;st nov&yacute; typ karty opencard bez uchov&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch &uacute;dajů, resp. uložila radn&iacute;mu Richterovi, aby do 17. srpna 2010 ve spolupr&aacute;ci s Dopravn&iacute;m podnikem hl. m. Prahy a firmou Haguess zpracoval a předložil Radě ke schv&aacute;len&iacute; studii proveditelnosti zaveden&iacute; nov&eacute;ho typu opencard, včetně n&aacute;vrhu technick&eacute;ho ře&scaron;en&iacute;.<br />&nbsp;<br />Cel&aacute; zpr&aacute;va:&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=ebaffebee1&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/fotka-jmeno-konecne-opencard-bez-zbytecnych-osobnich-udaju</a><br />&nbsp;<br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Magistr&aacute;t st&aacute;le neprojednal petici IuRe za nediskriminačn&iacute; opencard, mlž&iacute; tak&eacute; kolem chystan&eacute; anonymn&iacute; personalizovan&eacute; verze karty</strong></span><br />14. 6. 2010<br />&nbsp;<br />IuRe se již několik měs&iacute;ců prozat&iacute;m marně snaž&iacute; dop&aacute;trat podrobněj&scaron;&iacute;ch informac&iacute; ohledně zam&yacute;&scaron;len&eacute; nov&eacute;, tzv. personalizovan&eacute; anonymn&iacute; opencard a tak&eacute; o pl&aacute;novan&eacute;m převodu kmene uživatelů&nbsp; opencard a jejich dat. Obsahem společn&eacute; komunikace je tak&eacute; term&iacute;n, kdy magistr&aacute;t projedn&aacute; petici IuRe za anonymn&iacute; a nediskriminačn&iacute; opencard. Ačkoliv byla petice magistr&aacute;tu doručena již 16. listopadu 2009, Rada hl. m. Prahy petici&nbsp; v rozporu se z&aacute;konem o hlavn&iacute;m městě Praze a s vlastn&iacute;mi předpisy o vyřizov&aacute;n&iacute; petic&iacute; doposud neprojednala.<br />&nbsp;<br />Kompletn&iacute; korespondenci IuRe a pražsk&eacute;ho magistr&aacute;tu včetně cel&eacute; zpr&aacute;vy a neprojednan&eacute; petici najdete tady: http://www.slidilove.cz/content/dalsi-kolo-korespondence-s-magistratem-hl-m-prahy-ohledne-opencard<br />&nbsp;<br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Rada vl&aacute;dy pro lidsk&aacute; pr&aacute;va schv&aacute;lila n&aacute;vrh IuRe: Komplexně upravit využ&iacute;v&aacute;n&iacute; anal&yacute;z DNA</strong></span><br />&nbsp;<br />Na sv&eacute;m zased&aacute;n&iacute; 10. června schv&aacute;lila Rada pro lidsk&aacute; pr&aacute;va v&yacute;raznou vět&scaron;inou hlasů (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel) podnět V&yacute;boru pro občansk&aacute; a politick&aacute; pr&aacute;va požaduj&iacute;c&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; komplexn&iacute; z&aacute;konn&eacute; &uacute;pravy využ&iacute;v&aacute;n&iacute; anal&yacute;z DNA vypracovan&yacute; experty IuRe. Podnět zejm&eacute;na m&iacute;ř&iacute; na nedostatečnou &uacute;pravu uchov&aacute;v&aacute;n&iacute; tzv. profilů DNA v policejn&iacute; datab&aacute;zi, ale i na d&iacute;lč&iacute; probl&eacute;my v dal&scaron;&iacute;ch oblastech (zdravotnictv&iacute;, v&yacute;zkum, soukromopr&aacute;vn&iacute; využ&iacute;v&aacute;n&iacute; anal&yacute;z). IuRe douf&aacute;, že podnět bude vl&aacute;dou přijat a iniciativa IuRe a potažmo V&yacute;boru v budoucnu splyne s dosavadn&iacute;mi v&yacute;sledky pracovn&iacute; skupiny při &Uacute;řadu pro ochranu osobn&iacute;ch &uacute;dajů a povede ke vzniku z&aacute;konn&eacute; &uacute;pravy, kter&aacute; zajist&iacute; dostatečnou ochranu citliv&yacute;ch osobn&iacute;ch &uacute;dajů v souvislosti s využ&iacute;v&aacute;n&iacute;m anal&yacute;z DNA odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; standardům definovan&yacute;m zejm&eacute;na Radou Evropy a Evropsk&yacute;m soudem pro lidsk&aacute; pr&aacute;va.<br />&nbsp;<br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Bezpečnost dat čten&aacute;řů ohrožena kvůli opencard</strong></span><br />&nbsp;<br />Osobn&iacute; data čten&aacute;řů, kteř&iacute; využ&iacute;vaj&iacute; v Městsk&eacute; knihovně v Praze opencard nam&iacute;sto tradičn&iacute;ho čten&aacute;řsk&eacute;ho průkazu, jsou ohrožena. IuRe na to upozornilo 7. června s t&iacute;m, že v zabezpečen&iacute; dat na opencard existuje z&aacute;važn&yacute; nedostatek, kter&yacute; &uacute;točn&iacute;kovi umožňuje &bdquo;odcizit&ldquo; elektronickou identitu uživatele karty a zjistit tak&eacute; jeho dal&scaron;&iacute; osobn&iacute; data.<br />&nbsp;<br />Text otevřen&eacute;ho dopisu řediteli MKP:&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=cff14bfd2c&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/otevreny-dopis-rediteli-mkp-bezpecnost-dat-ctenaru-ohrozena-kvuli-opencard</a><br />Video demonstruj&iacute;c&iacute; bezpečnost&iacute; probl&eacute;m:&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=d4f237da10&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/video-bezpecnost-dat-ctenaru-ohrozena-kvuli-opencard</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>MKP: po upozorněn&iacute; IuRe zavedli nov&aacute; opatřen&iacute; pro zabezpečen&iacute; dat na opencard</strong></span><br />&nbsp;<br />V reakci na zji&scaron;těn&iacute; IuRe knihovna sl&iacute;bila, že na probl&eacute;m upozorn&iacute; čten&aacute;ře a učin&iacute; takov&eacute; kroky, aby byla data čten&aacute;řů v bezpeč&iacute;. Informace o slabin&aacute;ch opencard se čten&aacute;ři nedočkali, knihovna ale zavedla pravidlo, že čten&aacute;ř, kter&yacute; nem&aacute; konto s opencard kryt&eacute; heslem mus&iacute; při přihl&aacute;&scaron;en&iacute; do čten&aacute;řsk&eacute;ho katalogu v knihovně opsat č&aacute;st logick&eacute;ho č&iacute;sla karty. Podle slov ředitele MKP Tom&aacute;&scaron;e Řeh&aacute;ka "To (logick&eacute; č&iacute;slo karty, pozn. IuRe) nelze z karty přeč&iacute;st jinak než vizu&aacute;lně a m&aacute;me tedy za to, že je-li hodnota spr&aacute;vně zad&aacute;na, drž&iacute; čten&aacute;ř svoj&iacute; kartu fyzicky v ruce.<br />&nbsp;<br />Celou zpr&aacute;vu včetně kompletn&iacute; korespondence IuRe a ředitele MKP najdete zde:<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=7b6cac7384&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/mkp-po-upozorneni-iure-zavedli-nova-opatreni-pro-zabezpeceni-dat-na-opencard</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Probl&eacute;mem je sb&iacute;r&aacute;n&iacute; &uacute;dajů o komunikaci, odposlechy, anal&yacute;zy DNA, bezpečnostn&iacute; kamery a nepřehledn&eacute; datab&aacute;ze veřejn&eacute; spr&aacute;vy, oslovilo IuRe nov&eacute;ho ministra vnitra</strong></span><br />&nbsp;<br />V souvislosti s n&aacute;stupem nov&eacute; ministra vnitra Radka Johna zformulovalo IuRe nejpalčivěj&scaron;&iacute; probl&eacute;my ochrany soukrom&iacute; v resortu vnitra a v otevřen&eacute;m dopise ho oslovilo. V &scaron;esti z&aacute;kladn&iacute;ch bodech jsou pops&aacute;na největ&scaron;&iacute; &uacute;skal&iacute;.<br />&nbsp;<br />Cel&yacute; čl&aacute;nek s&nbsp;podrobně rozveden&yacute;mi t&eacute;maty najdete tady: http://www.slidilove.cz/content/problemem-je-sbirani-udaju-o-komunikaci-odposlechy-analyzy-dna-bezpecnostni-kamery-nekonecne<br />&nbsp;<br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Dohoda SWIFT přijata Evropsk&yacute;m parlamentem</strong></span><br />&nbsp;<br />Evropsk&yacute; parlament přijal tzv. Dohodu SWIFT 8. července 2010, č&iacute;mž umožnil sd&iacute;len&iacute; bankovn&iacute;ch &uacute;dajů občanů EU s americk&yacute;mi &uacute;řady a neudržel tak svoji původn&iacute;, soukrom&iacute; br&aacute;n&iacute;c&iacute;, pozici z &uacute;nora 2010. Dohoda byla přijata 484 hlasy pro a 109 hlasy proti. Zast&aacute;nci t&eacute;to verze dohody tvrd&iacute;, že nov&yacute; text byl v&yacute;razně upraven d&iacute;ky několika značn&yacute;m &uacute;stupkům ze strany USA. Mezi &uacute;stupky patř&iacute; omezen&iacute; hromadn&eacute;ho přenosu dat do USA nebo &uacute;loha Europolu v dohledu nad procesem přenosu.<br />&nbsp;<br />Cel&aacute; zpr&aacute;va zde:&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage1.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=77488e6efe&amp;e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/dohoda-swift-prijata-evropskym-parlamentem</a><br />&nbsp;<br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Ministerstvo vnitra se chyst&aacute; nakoupit mobiln&iacute; monitorovac&iacute; zař&iacute;zen&iacute; na GSM a UMTS za 22,5 mil. Kč</strong></span><br />&nbsp;<br />Monitorovac&iacute; jednotka m&aacute; b&yacute;t provozov&aacute;na &uacute;tvarem zvl&aacute;&scaron;tn&iacute;ch činnost&iacute; služby krimin&aacute;ln&iacute; policie a vy&scaron;etřov&aacute;n&iacute; Policie Česk&eacute; republiky. Informace vypl&yacute;v&aacute; z textu usnesen&iacute; Vl&aacute;dy č. 158 ze dne 22. &uacute;nora 2010.<br />&nbsp;<br />Informace adresovan&aacute; vl&aacute;dě zde: https://docs.google.com/Doc?docid=0Aa1QrrVN8VaEZGc2c2NwM3pfMThndDZ4bXpkcw&amp;hl=en<br />&nbsp;<br />
<h1><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;">Rizika blokov&aacute;n&iacute; obsahu na internetu</span></h1>
Blokov&aacute;n&iacute; internetov&eacute;ho obsahu je často jen gestem, kter&eacute; zast&iacute;r&aacute; nedostatky v mezin&aacute;rodn&iacute; spolupr&aacute;ci při odstraňov&aacute;n&iacute; "nevhodn&eacute;ho" obsahu. Samotn&aacute; možnost cenzurovat nav&iacute;c l&aacute;k&aacute; k blokov&aacute;n&iacute; &scaron;ir&scaron;&iacute;ho spektra obsahu - např. n&aacute;zorů politick&yacute;ch oponentů, n&aacute;zorů sexu&aacute;ln&iacute;ch men&scaron;in, n&aacute;zorů kritizuj&iacute;c&iacute;ch cenzuru apod. Vět&scaron;ina st&aacute;tů přitom nějak&eacute; informace z internetu cenzuruje. IuRe k&nbsp;tomuto t&eacute;matu uspoř&aacute;dalo 29. června 2010 v Informačn&iacute;m centru OSN debatu s n&aacute;zvem&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=2152272fb7&amp;e=e01ae6d915" target="_blank">Může blokov&aacute;n&iacute; než&aacute;douc&iacute;ho obsahu na internetu ochr&aacute;nit na&scaron;e děti?</a>. Velmi zaj&iacute;mav&eacute; a pestr&eacute; debaty se z&uacute;častnili Ing. Zuzana Baudy&scaron;ov&aacute;, ředitelka Nadace Na&scaron;e d&iacute;tě, Tom&aacute;&scaron; Plocek, konzultant InternetHotline Nadace Na&scaron;e d&iacute;tě, Ing. Richard Stonavsk&yacute;, Senior manažer regulace,&nbsp; T-Mobile Czech Republic a.s., Mgr. Veronika Řečn&iacute;kov&aacute;, Corporate Responsibility Manager, Telef&oacute;nica O2 Czech Republic, a.s., Ing. Pavel Vichtera, koordin&aacute;tor projektu Saferinternet.Cz a RNDr. Ing. Jiř&iacute; Peterka, MFF UK a redaktor Lupa.cz<br />&nbsp;<br />Audio z&aacute;znam debaty a dal&scaron;&iacute; studijn&iacute; materi&aacute;ly najdete zde: http://www.slidilove.cz/content/studijni-materialy-k-tematu-blokovani-internetoveho-obsahu<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Pozv&aacute;nky na akce:</strong></span><br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Festival Invaze v&nbsp;Galerii Trafačka&nbsp;</strong></span><br /><strong>20. &ndash; 22. 8. 2010,&nbsp;</strong><strong>Trafo galerie</strong>, Kurta Konr&aacute;da 1, Praha 9<br />V&nbsp;r&aacute;mci festivalu, jehož c&iacute;lem je transformovat temnou minulost osudov&eacute;ho data 21. srpna v oslavu svobody, v invazi uměn&iacute; do života, se IuRe představ&iacute; hned dvakr&aacute;t. Poprv&eacute; bude m&iacute;t Filip Posp&iacute;&scaron;il 20.8. v&nbsp;17:00 hod. prezentaci na t&eacute;ma Identita, identifikace a ochrana soukrom&iacute;. Podruh&eacute; se z&uacute;častn&iacute;me panelov&eacute; diskuse na t&eacute;ma Občan K &ndash; problematick&eacute; body projektu z&nbsp;pohledu ochr&aacute;nců dat. Diskuse proběhne v&nbsp;neděli 22.8. od 15:00 hod.<br /><strong>http://www.trafacka.net/cs/</strong><br />&nbsp;<br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>V&yacute;stava Free culture/Svobodn&aacute; kultura</strong></span><br />&nbsp;<br />Jak&yacute; je smysl uměleck&eacute; pr&aacute;ce a kdo vlastn&iacute; uměleckou tvorbu? Nejen na tyto ot&aacute;zky hled&aacute; odpovědi v&yacute;stava Free Culture. Expozice tak&eacute; znovu představuje licence Creative Commons jako nadstavbu klasick&eacute;ho copyrightu, kter&eacute; roz&scaron;iřuj&iacute; možnosti z&aacute;konn&eacute;ho už&iacute;v&aacute;n&iacute; a sd&iacute;len&iacute; textů, hudby, fotografi&iacute;, filmů, vide&iacute; apod. Z&aacute;roveň poskytuj&iacute; pohotov&yacute; a leg&aacute;ln&iacute; n&aacute;stroj, kter&yacute; chr&aacute;n&iacute; uživatele d&iacute;la i autora.<br />&nbsp;<br />V&yacute;stava prob&iacute;h&aacute; v prostor&aacute;chN&aacute;rodn&iacute; knihovny Česk&eacute; republiky (Klemetinum, v&yacute;stavn&iacute; chodba)<br />od 13. 7. do 6. 9. 2010<br />&nbsp;<br />Putovn&iacute; v&yacute;stavu Free Culture / Svobodn&aacute; kultura připravilo občansk&eacute; sdružen&iacute; Archiv v&yacute;tvarn&eacute;ho uměn&iacute; při př&iacute;ležitosti zpř&iacute;stupněn&iacute; informačn&iacute;ho syst&eacute;mu abART v licenci Creative Commons (CC NY-NC-SA).<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Probl&eacute;my shromažďovac&iacute;ho pr&aacute;va v ČR</strong></span><br />&nbsp;<br />Jak&eacute; jsou hlavn&iacute; probl&eacute;my při aplikaci st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; pr&aacute;vn&iacute; &uacute;pravy shromažďovac&iacute;ho pr&aacute;va?<br />St&aacute;v&aacute; se svoboda shromažďov&aacute;n&iacute; obět&iacute; boje proti extremismu?<br />Je nutn&eacute; prov&eacute;st z&aacute;sadn&iacute; novelizaci z&aacute;kona o pr&aacute;vu shromažďovac&iacute;m?<br />&nbsp;<br />Kde: Americk&eacute; centrum, Trži&scaron;tě 13 (1. patro), asi 50 m. pod velvysl. USA, Praha 1 &ndash; Mal&aacute; Strana<br />&nbsp;<br />Kdy: ve středu 8.9.2010 od 17:00 do cca 19:00, registrace od 16:30<br />&nbsp;<br />Na veřejnou debatu v&aacute;s zvou Iuridicum Remedium, o. s. s podporou Nadace Open Society Fund Praha a za spolupr&aacute;ce s&nbsp;Americk&yacute;m centrem a o. p. s. Respekt Institut.&nbsp; Debaty se z&uacute;častn&iacute; odborn&iacute;ci ze st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vy, samospr&aacute;vy a neziskov&yacute;ch organizac&iacute;, kteř&iacute; nast&iacute;n&iacute; z&aacute;kladn&iacute; probl&eacute;my st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; pr&aacute;vn&iacute; &uacute;pravy shromažďovac&iacute;ho pr&aacute;va a jej&iacute; aplikace v praxi a budou se věnovat možnostem ře&scaron;en&iacute; těchto probl&eacute;mů. Debata je otevřena &scaron;irok&eacute; veřejnosti.<br />Registrace na&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="mailto:voboril@iure.org">voboril@iure.org</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Benefice pro Big Brother Awards &ndash; No Fear! No Control!</strong></span><br />Cross Club Praha, Plyn&aacute;rn&iacute; 23, Praha 7<br />&nbsp;<br />Ve čtvrtek 16. z&aacute;ř&iacute; proběhne zahř&iacute;vac&iacute; party na Big Brother Awards, kde vystoup&iacute; Storm Field (London, UK), Dust Cream (ČR) a Bryant K (NY, USA).<br /><br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Užitečn&eacute; informace &ndash; kde se dozvědět v&iacute;c</strong></span><br />&nbsp;<br />Materi&aacute;l Filipa Posp&iacute;&scaron;ila shrnuj&iacute;c&iacute; dosavadn&iacute; v&yacute;voj snah o regulaci použit&iacute; kamerov&yacute;ch syst&eacute;mů v ČR. PowerPointovou prezentaci najdete zde: http://www.slidilove.cz/content/vyvoj-dosavadnich-snah-o-novou-upravu-kamerovych-systemu<br />&nbsp;<br />Nejčastěj&scaron;&iacute; ot&aacute;zky ohledně dohody ACTA: http://www.slidilove.cz/content/faq-acta-zakladni-otazky-ohledne-ktera-ma-znamenat-prulom-v-otazkach-dusevniho-vlastnictvi-i<br />&nbsp;<br />Studijn&iacute; materi&aacute;l věnovan&yacute; filtrov&aacute;n&iacute; internetov&eacute;ho obsahu, kter&yacute; vydala na&scaron;e stře&scaron;n&iacute; organizace EDRi (European Digital Rights) tady: http://www.slidilove.cz/content/studijni-materialy-k-tematu-blokovani-internetoveho-obsahu<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Nab&iacute;dka pr&aacute;ce v IuRe</strong></span><br />&nbsp;<br />IuRe hled&aacute; kolegu/yni na pozici pr&aacute;vn&iacute;k. Možnost v&yacute;konu koncipientsk&eacute; praxe. Pr&aacute;vn&iacute; pomoc soci&aacute;lně slab&scaron;&iacute;m zejm&eacute;na v oblasti pracovn&iacute;ho pr&aacute;va a pr&aacute;va exekuc&iacute;. Z&aacute;roveň hled&aacute;me kolegu/yni, advok&aacute;ta/tku se z&aacute;jmem pod&iacute;let se i na ř&iacute;zen&iacute; agendy t&yacute;mu, pro rozsah pr&aacute;ce 2-4 dny v t&yacute;dnu. Převažuj&iacute;c&iacute; agendou je pr&aacute;vn&iacute; pomoc soci&aacute;lně slab&scaron;&iacute;m zejm&eacute;na v oblasti pracovn&iacute;ho pr&aacute;va a pr&aacute;va exekuc&iacute;.<br />&nbsp;<br />V&iacute;ce informac&iacute; k&nbsp;pozici pr&aacute;vn&iacute;ka: http://www.slidilove.cz/content/nabidka-prace-iure-hleda-koleguyni-pravnikacku<br />V&iacute;ce informac&iacute; k&nbsp;pozici advok&aacute;ta: http://www.slidilove.cz/content/nabidka-prace-iure-hleda-koleguyni-advokattku<br /><br />&nbsp;<br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Přispějte na chod na&scaron;eho sdružen&iacute;</strong></span><br />&nbsp;<br />Přijdou v&aacute;m užitečn&eacute; informace, kter&eacute; dost&aacute;v&aacute;te z IuRe?<br />M&aacute;te pocit, že pr&aacute;ce odv&aacute;děn&aacute; experty IuRe m&aacute; smysl?<br /><strong>Podpořte činnost IuRe libovolnou finančn&iacute; č&aacute;stkou!</strong><br />Svůj finančn&iacute; př&iacute;spěvek n&aacute;m pros&iacute;me pos&iacute;lejte buď v hotovosti př&iacute;mo na n&aacute;&scaron; bankovn&iacute; &uacute;čet 14 6006 1001/5500 nebo složenkou na s&iacute;dlo či kancel&aacute;ř organizace. R&aacute;di V&aacute;m vystav&iacute;me potvrzen&iacute; pro daňov&eacute; &uacute;čely a můžete si zvolit konkr&eacute;tn&iacute; projekt, na kter&yacute; budete cht&iacute;t přispět.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td class="footerRow" style="background-color: #949494; border-top-width: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: #ff6d02; padding: 20px;" align="left" valign="top">
<div class="footerText" style="font-size: 10px; color: #333333; line-height: 10px; font-family: Arial;">K odběru zpravodaje jste se přihl&aacute;sil/a přes webov&eacute; str&aacute;nky www.slidilove.cz<br /><br /><a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=9c9782d1b6&amp;e=e01ae6d915&amp;c=08e23dc61d">Odhla&scaron;te</a>&nbsp;harvie@email.cz&nbsp; z odběru newsletteru |&nbsp;<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://us1.forward-to-friend.com/forward?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=08e23dc61d&amp;e=e01ae6d915">Přepo&scaron;lete př&iacute;teli</a>&nbsp;|<br /><strong>Na&scaron;e po&scaron;tovn&iacute; adresa:</strong><br />
<div class="vcard"><span class="fn org">Iuridicum Remedium</span>
<div class="adr">
<div class="street-address">U Průhonu 23/1201</div>
<span class="locality">Praha</span>,&nbsp;<span class="region">Hole&scaron;ovice</span>&nbsp;<span class="postal-code">17000</span></div>
<br /><a class="hcard-download" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/vcard?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=9c9782d1b6">Add us to your address book</a></div>
<br /><em>dle licence Creative commons BY-SA (CC) 2010 Iuridicum Remedium .</em></div>
<div id="monkeyRewards" style="margin-top: 10px; text-align: right;"><a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=6539a95003&amp;e=e01ae6d915"><img title="MailChimp Email Marketing" src="http://www.mailchimp.com/img/badges/banner6.gif" border="0" alt="Email Marketing Powered by MailChimp" /></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: 17px;"><span style="padding: 0px;"></span><img src="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/open.php?u=c14b702fc828f227121d30153&amp;id=08e23dc61d&amp;e=e01ae6d915" alt="" width="1" height="1" /></span></p>